مربیان فعال ومورد تأیید

اسامی مربیان فعال جیت کان دو استان که از سوی استاد ابراهیمی مسئول جیت کان دو استان اصفهان مورد تائید میباشند
آقایان
۱- علی عابدی *
۲- سید احسان میرلوحی *
۳- داود شفیعی *
۴- ابوالفضل غلامیان *
۵- میثم التزامی
۶- سید محسن مامن پوش *
۷-علی دهخدا *
۸- مهدی خالویی *
۹- ابوالفضل ناصحی پور *
۱۰- مرتضی واعظ
۱۱-علیرضا مشایخی
۱۲-سید رسول مجیدی
۱۳-امیرحسین شهریاری
۱۴-محمد هارونی
بانوان
۱-سیمین محمد پور*
۲-مریم شاه محمدی*
علامت* نشانه دارا بودن باشگاه است.
نکته مهم : در حال حاضر بجز اسامی نامبرده اشخاص دیگر مجوز فعالیت و آموزش جیت کان دو را نخواهند داشت